LCS Kutno - poziome statyczne badania nośności pali

W ramach realizacji inwestycji pn.: Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”na zlecenie Budimex S.A. oraz Strabag Sp. z o.o. wykonaliśmy badania nośności pali, które stanowią posadowienie ekranów akustycznych. Specyfikacja techniczna określała ilość i rodzaj badań jakim należało poddać wykonane pale. W ramach kontroli jakości należało wykonać pomiar przemieszczenia pali w planie, wysokości głowicy, pochylenia oraz dokonać próbnych obciążeń na siły poziome. Próba przeprowadzona miała być dla 1 pala na każde 250 szt. wykonanych.

Pale fundamentowe kojarzone są zazwyczaj z posadowieniem okazałych budynków, najczęściej znacznych rozmiarów, lub obiektów infrastrukturalnych np. przyczółków lub filarów mostów. Jednakże tego typu posadowienie projektowane jest także w mniej spektakularnych przypadkach. Ciekawym przykładem konstrukcji wymagającej głębokiego fundamentu są ekrany akustyczne. Ze względu na parametry geometryczne konstrukcji oraz sposób obciążenia, bardzo istotne są przenoszone wartości sił poziomych.

Poziome badanie nośności

W Polsce najpopularniejszym sposobem weryfikacji nośności projektowanych pali są badania statyczne. Najczęściej oczywiście występują w postaci obciążeń wciskających, rzadziej wyciągających, natomiast obciążenia poziome są dość unikatowe. Obowiązującym obecnie w naszym kraju standardem jest Eurokod 7, który określa w jakich warunkach należy przeprowadzić próbne obciążenia fundamentów palowych. Najważniejsze z nich to sytuacje, gdy wykonane pale są unikatowe i nie ma danych porównawczych lub gdy dane pale nie mają wyników badań w porównywalnych warunkach gruntowych i obciążeniowych. O ostatecznej ilości i formie badań w ramach danego projektu powinien zadecydować Projektant lub Inspektor Nadzoru. W, wycofanej już, polskiej normie PN-83-B-02482 „Nośność pali i fundamentów palowych” opisano sposób projektowania i pomiarów elementów poddanych obciążeniu poziomemu. Podczas przeprowadzania próbnego bocznego obciążenia pali, przemieszczenie poziome należy mierzyć na dwóch wysokościach. Wzajemna odległość punktów pomiarowych nie powinna mniejsza niż 1,0 m. Obciążenie boczne należy zwiększać stopniowo tak, aby poszczególne stopnie były jednakowe i równały się około 0,1 części projektowanego obciążenia Hn. Czas badania uzależniony jest od stabilizacji przemieszczeń na poszczególnych stopniach. Jeżeli w dokumentacji nie określono inaczej, przyjmuje się, że dopuszczalne przemieszczenie wynosi 10mm. Ze względu na niewielkie wartości sił, rzędu kilkunastu kN, do przeprowadzenia badania w terenie wystarczy  koparka lub dociążony samochód ciężarowy, w postaci elementu równoważącego siłę obciążenia. Konieczne jest odsłonięcie głowicy pala na wysokość wystarczającą dla ułożenia siłownika oraz elementu.  

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/57,badania_statyczne_nosnosci__pali

pobierz projekt