Zakopane - pomiary inklinometryczne

Na początku 2018 roku wykonywaliśmy pomiary inklinometryczne dla Menard Sp.  z o. o. Monitoring geotechniczny prowadzony był przy pomocy inklinometrów osadzonych
zaraz za obudową wykopu od strony budynków istniejących.
Prowadzenie monitoringu inklinometrycznego pozwala na określenie odkształcenia obudowy wykopu na całej jej długości, również poniżej poziomu otaczającego terenu, a w szczególności poniżej obniżającego się dna wykopu. Zakres prowadzenia pomiarów obejmuje w pierwszej kolejności przygotowanie stanowisk pomiarowych. Stanowiska te konstruuje się w dwojaki sposób. Punkty pomiarowe mogą być wykonane z predystynowanych plastikowych rur inklinometrycznych lub kwadratowych profili zamkniętych. Pierwszy sposób może być zastosowany w przypadku konstrukcji wykonywanych na budowie – ściany szczelinowe, palisady z pali. Wówczas rury mocowane są do zbrojenia. Drugi sposób może być zastosowany w przypadku, gdy istnieje możliwość profil przyspawać np. do zbrojenia, dwuteowników wstawianych do pali zamiast zbrojenia oraz przede wszystkim do grodzic stalowych. Minimalny wymiar profilu to 50x50x3.

pomiar inklinometryczny

Każdy cykl pomiarów rozpoczyna się od pomiaru zerowego. Powinien być on wykonany bezpośrednio po przygotowaniu punktu pomiarowego, przed prowadzeniem prac na budowie. Jest wykonywany w celu ustalania jego pierwotnego kształtu i orientacji. Stanowi on podstawę do obliczenia przyrostów przemieszczeń w następnych cyklach pomiarowych. Na jego podstawie można również określić odchylenie punktu pomiarowego od pionu. Następnie prowadzone są kolejne pomiary w odstępach czasowych uwzględniających postęp prac na placu budowy.
Pomiar inklinometryczny wyznacza wychylenie od pionu. W celu uzyskania jak najbardziej zbliżonego wyniku do rzeczywistego zakłada się zagłębienie rury inklinometrycznej na głębokość min. montowanego kosza zbrojeniowego. Rury inklinometryczne należy odpowiednio wystawić ponad poziom terenu, aby umożliwić pomiar w trakcie całego procesu budowlanego.

Dokładność pomiarów:
Dokładność pomiarowa nie powinna być niższa niż ±2 mm/25 m.

Częstotliwość pomiarów:
Prowadzony pomiar będzie dostosowany do pomiarów geodezyjnych, w zależności od etapowania prac w wykopie.
Na podstawie praktyki można wytypować następujące fazy, po których powinny być wykonane pomiary:
- po wykonaniu ścian szczelinowych;
- po rozszalowaniu oczepu;
- po osiągnięciu rzędnej wykonania I rzędu kotew gruntowych;
- po wykonaniu I rzędu kotew;
- po sprężeniu I rzędu kotew;
- po osiągnięciu rzędnej wykonania II rzędu kotew gruntowych;
- po wykonaniu II rzędu kotew;
- po sprężeniu II rzędu kotew;
- po osiągnięciu docelowej rzędnej wykopu.

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/75,pomiary_inklinometryczne