Warszawa, Czajka - Monitoring nasypu drogowego

W 2020 roku zespół firmy Metris przeprowadził monitoring konstrukcji nasypu drogowego w trakcie wykonywania komory z grodzic stalowych oraz wstępnej części wykopu. Dynamiczny monitoring konstrukcji był konieczny ze względu na charakter prac, który mógł mieć negatywny wpływ na istniejącą infrastrukturę drogową.  

OPIS PRZEPROWADZANYCH PRAC BUDOWLANYCH

W rejonie ul. Świderskiej w Warszawie zaprojektowano komorę z grodzic stalowych pogrążanych wibracyjnie o wymiarach 20,0 x 8,0 m, w związku z planowanym wykonaniem przewiertu w technologii Direct Pipe pod rzeką Wisłą dla potrzeb zainstalowania rury DN1200 umożliwiającej przesył ścieków z pompowni „Farysa” do zakładu „Świderska”.

Pogrążanie wibracyjne grodzic stalowych to technologia generująca drgania mechaniczne podłoża gruntowego, które przenoszone są na sąsiednie obiekty budowlane, a ich odziaływanie może wywołać niekorzystne efekty dla istniejącej infrastruktury.

ZAKRES MONITORINGU

Zespół Metris podjął się prowadzenia monitoringu dla nasypu drogowego na odcinku ok. 30 m, w 5 punktach pomiarowych (inklinometry automatyczne i czujniki drgań), w rejonie ul. Świderskiej i al. Płk. Kuklińskiego.

Monitoring konstrukcji nasypu prowadzony w czasie rzeczywistym, podczas prowadzonych prac budowlanych, jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej komory.

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie komory, zdecydowano o wykonywaniu pomiarów następujących wartości:

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH

W wyniku przeprowadzania analizy dynamicznej podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest ustalenie odpowiednich poziomów ostrzegawczych i alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów.

W przypadku osiągnięcia poziomu ostrzegawczego dla dowolnej z mierzonych wartości należy zwiększyć częstotliwość odczytu danych.

Kwestie bezpieczeństwa obiektów sąsiadujących (w tym infrastruktury drogowej) są na tyle istotne, że w wypadku osiągnięcia poziomu alarmowego dla dowolnej z mierzonych wartości należy zatrzymać prace, ocenić przyczynę rejestrowania wysokich wartości mierzonych parametrów (odległość, intensywność prac, szczególne sytuacje) i dążyć do ich redukcji. Przy braku możliwości ograniczenia wpływu na otaczające obiekty należy zmienić technologię na bezwibracyjną.

TECHNOLOGIA MONITOROWANIA KONSTRUKCJI NASYPU

W związku z realizacją prac, które mogą wywoływać negatywne efekty względem istniejącej infrastruktury zdecydowaliśmy się na monitorowanie parametrów nasypu poprzez montaż na zboczu skarpy czujników do ciągłego pomiaru wychylenia oraz czujnika do pomiaru drgań podłoża w podstawie nasypu.

W momencie rozpoczęcia prac ciężkim sprzętem budowlanym rozpoczęliśmy monitoring wibracji podłoża u podnóża skarpy. Do monitoringu wibracji wykorzystaliśmy sieć czujników wyposażonych w łączność GSM, umożliwiającą bieżącą kontrolę rejestrowanych wielkości drgań oraz automatycznie generujących informacje w formie SMS o przekroczeniu dopuszczalnych wartości.

Pomiar drgań polega na ulokowaniu czujnika w najmniejszej możliwej odległości od źródła drgań. Czujnik rejestruje prędkości i częstotliwości drgań. Wielkości mierzone są w trzech prostopadłych do siebie kierunkach. Kierunek Z ustawiany jest jako pionowy, kierunek Y równoległy do osi obiektu, ściany i kierunek X prostopadły do osi ściany.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu dopuszczalnych drgań (powiadomienie SMS w czasie rzeczywistym) kierownik robót natychmiast mógł przekazać stosowane informacje o tym zdarzeniu operatorowi i osobie nadzorującej prace, a pogrążanie grodzic zostało czasowo wstrzymane.

Właściwie prowadzony monitoring wibracji umożliwił przeprowadzenie prac budowlanych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Odpowiednie monitorowanie drgań gruntu, jest jednym z najważniejszych obowiązków wykonawców prac budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie wrażliwej infrastruktury, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej i jej użytkowników.

 

 

 

Więcej informacji:
https://www.metris.com.pl/p/81,monitoring_konstrukcji