Zabezpieczenie terenów osuwiskowych - badania odbiorcze i badania przydatności gwoździ gruntowych

 

Realizacja prac budowlanych na terenach osuwiskowych związana jest z pewnymi wyzwaniami. Wznoszenie nowych konstrukcji w rejonie potencjalnie osuwiskowym wymaga zabezpieczenia miejsc, w których nastąpić mogą ruchy geodynamiczne. Jednym ze sposobów poprawy stateczności skarp jest wykonanie gwoździ gruntowych, które w przypadku wystąpienia ruchów osuwiskowych utrzymują warstwy skarpy w pierwotnym położeniu.

Rejon południowo-wschodniej Polski jest bardzo aktywny osuwiskowo, skalę zjawiska przedstawiono na poniższej mapie (Wojciechowski T., 2019).

 podatnosc osuwiskowa-Wojciechowski,2019

W ramach realizacji jednego z projektów zlokalizowanych w województwie podkarpackim Metris prodzadzi program badań gwoździ gruntowych. Zadanie obejmuje zabezpieczenie wielu osuwisk na odcinku ok. 60 km, na każdym z nich przeprowadzone będą badania przydatności oraz badania odbiorcze elementów zabezpieczających skarpy. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na kontrakcie określona została liczba wymaganych badań, łącznie na zlecenie Aarsleff Sp. z o.o. oraz PPI Chrobok S.A. wykonanych zostanie ponad 100 testów.

 

Badania odbiorcze i badania przydatności gwoździ gruntowych

Na podstawie danych technicznych oraz w oparciu o normy PN-EN 1537:2013 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe i ISO 22477-5:2018 Geotechnical investigation and testing – Testing of geotechnical structures – Part 5: Testing of grouted anchors opracowaliśmy projekt próbnego obciążenia. W projekcie szczegółowo opisano procedurę, której należy poddać każdy badany element, podano wartości obciążeń oraz czas trwania badania dla każdego stopnia obciążenia. Podane wartości uwzględniają również wartość przemieszczenia oraz stabilizację gwoździ gruntowych w trakcie badania.

stanowisko do badania

 

Aparatura pomiarowa i przygotowanie do badań

Przeprowadzenie powyższych badan wymagało zapewnienia siłownika o dostosowanych do gwoździ parametrach, czujników zegarowych oraz elementów systemowych umożliwiających bezpieczne umieszczenie siłownika i przeprowadzenie badania. Teren, na którym wykonywane były próby nośności należało przygotować poprzez usunięcie warstwy gruntów słabonośnych i zapewnienie stabilnej platformy dla montażu konstrukcji oporowej. Stanowiska przygotowywane były prostopadle do osi badanych gwoździ.

 

Tereny osuwiskowe wymagają wnikliwej obserwacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia. Kontrola jakości zastosowanych rozwiązań zaczyna się na etapie odbioru robót i może być przeprowadzona np. w formie badań odbiorczych gwoździ gruntowych. Kolejnym etapem, bardzo często realizowanym, jest okresowy monitoring inklinometryczny, wykonywany w uzgodnionych terminach oraz w okrasach występowania intensywnych opadów. Wzięcie udziału w przedsięwzięciu o tak dużej skali jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.

 

Więcej informacji:

https://www.metris.com.pl/p/97,badania_kotew_gruntowych