Monitoring konstrukcji

Realizowaniu prac budowlanych towarzyszyć powinna kontrola ich wpływu na otoczenie. Szczególne znaczenie ma to przy wykonywaniu głębokich wykopów wśród gęstej zabudowy. Istotne jest bieżące sprawdzanie odkształceń zabezpieczenia wykopu, wpływu drgań podczas wprowadzania elementów w grunt, poziomu hałasu czy kontrola rozwarcia istniejących zarysowań na budynkach.


Stałym monitoringiem objęte powinny być również konstrukcje o istotnym znaczeniu np. zapory, tamy czy obiekty zabytkowe, a także osuwiska stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury.