Monitoring osuwisk

W przypadku budynków osadzonych na terenach osuwiskowych istnieje potrzeba przeprowadzania monitoringu stabilność terenu. Konieczność wykonywania takich badań wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. Monitoring osuwisk powinien określać przede wszystkim szybkość i zasięg przemieszczania się mas ziemnych, a także ich charakter. Czynności te należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska - wczesną wiosną oraz wczesną jesienią. Następnie wszystkie dane uzyskane w drodze przeprowadzonego monitoringu osuwisk należy wprowadzić do specjalnego Rejestru w formie elektronicznej. Muszą obejmować one m.in.: przedstawienie danych graficznych w formie map terenów na podkładzie topograficznym w skali 1:10 000 oraz specjalne karty rejestracyjne terenu.

System monitoringu osuwisk opiera się na czterech fazach - projektowej, instalacji systemu, pomiarach i dokumentacji. Pierwsza z nich musi określać sposób oraz zakres prac przeprowadzanych w związku z monitoringiem osuwisk. Należy także stworzyć specjalną mapę sytuacyjno-wysokościową, a następnie nanieść na nią sieć punktów pomiarowych wraz z aparaturą pomiarową w miejscu najwyższej aktywności osuwiska oraz dodatkowe punkty znajdujące się poza obszarem ruchów mas ziemnych, które są punktem odniesienia dla pomiaru. Wykorzystujemy w tym celu inklinometry spełniające najwyższe standardy technologiczne gwarantujące precyzyjność przeprowadzanych badań.