Port Gdynia, Tor Podejściowy - dynamiczne i statyczne badania nośności

Na zlecenie PORR Polska wykonujemy badania nośności pali rurowych metodami dynamiczną i statyczną. Prace realizowane są dla potrzeb przebudowy i modernizacji głowic falochronów przy wejściu głównym do portu w Gdyni dla Port of Gdynia Authority S.A.
Lubimy wyzwania, więc projekty hydrotechniczne idealnie wpisują się w nasze zainteresowania. Trzeba jednak przyznać, że przy tego typu projektach organizacja to kluczowa kwestia. Na szczęście ekipa PORR Polska pracująca przy tym projekcie to profesjonaliści, więc nawet falowanie nam nie straszne! 😁

 

Realizacja projektu zakłada zwiększenie parametrów technicznych toru prowadzącego do Portu Gdynia, nowy będzie szerszy o 130 metrów i o 3 metry głębszy. Jednym z ważnych etapów inwestycji jest także rozbudowa i przebudowa głowic falochronów w wejściu głównym do portu. Konstrukcję falochronów stanowi palościanka z rur stalowych, których nośność weryfikujemy badaniami dynamicznymi oraz statycznymi. Badania dynamiczne są korzystnym sposobem weryfikacji nośności elementów w projektach hydrotechnicznych. Próby nośności przeprowadzane w trakcie prac kafarowych pozwalają na wykorzystanie sprzętu dostępnego na budowie.

Do przeprowadzenia badań dynamicznych przewidziano zainstalowanie i wykorzystanie rur stalowych – pali konstrukcyjnych palościanki. Pale próbne po wykonaniu na nich badań metodą dynamiczną mogą przenosić obciążenia obliczeniowe z obiektu. Badanie dynamiczne nie ma wpływu na długoterminową nośność pali.

 dynamiczne badanie nośności

Czujniki odkształceń i przyspieszeń instalowane są około dwie średnice poniżej rzędnej głowicy pala, naprzeciwko siebie. Nad palem ustawiany jest młot hydrauliczny, którym wykonywane są serie uderzeń. Wysokość spadu bijaka młota dobierana jest tak, aby trwałe średnie przemieszczenie pala od jednego uderzenia mieściło się w granicach od 3mm do 10mm, jednak warunek uzyskania ww. przemieszczeń nie jest niezbędny do poprawnego wykonania badania.

W trakcie badania dynamicznego rejestrowana jest wysokość spadu bijaka młota, przemieszczenia trwałe pala z dokładnością 1mm z użyciem niwelatora optycznego. Pomiary w trakcie próbnego obciążenia dynamicznego polegają na zarejestrowaniu odkształceń (naprężeń) i przyśpieszeń po uderzeniu młota w badany pal. Rejestracja pomiaru odbywa się automatycznie, następnie sygnał poddany jest analizie przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

 

W trakcie badania ważne jest wyeliminowanie możliwości oddziaływania na badany pal dodatkowych czynników, np. w postaci wstrząsów i drgań. Siła wymuszająca powinna być pionowa i ustawiona osiowo w stosunku do pala obciążanego.

 dynamiczne badanie nośności Gdynia

Interpretacja wyników wykonywana jest w oparciu o normy PN-EN:1997-1:2008: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne oraz PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. Korelacja badania dynamicznego i statycznego polegać będzie na porównaniu nośności granicznych uzyskanych na podstawie badań. Ostatecznej oceny nośności dokonuje Projektant fundamentu palowego.  

 

Na YouTube można zobaczyć także FILM z realizacji zadania przygotowany przez PORR S.A.

 

Więcej informacji:

https://www.metris.com.pl/p/57,badania_statyczne_nosnosci__pali

https://www.metris.com.pl/p/58,badania_dynamiczne_nosnosci_pali_grodzic_stalowych