Pomiary inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne to metoda służąca do pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych gruntów. Wywodzi się ona z monitoringu osuwisk i umożliwia monitorowanie przemieszczeń terenu nie tylko na powierzchni gruntu, ale również wgłębnie, tam, gdzie nie ma możliwości wykonania standardowych pomiarów geodezyjnych. Pomiary inklinometryczne stosuję się do pomiarów przemieszczeń gruntu lub odkształceń konstrukcji ziemnych, co jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych.

Na czym polegają pomiary inklinometryczne?

Pomiary inklinometryczne wykonywane są za pomocą specjalnego urządzenia – inklinometru. Inklinometr umożliwia kontrolowanie wychylenia kątowe od pionu, na podstawie których określane jest poziome przemieszczenie kolumny inklinometrycznej w konstrukcji ściany szczelinowej lub w gruncie. Kolumna inklinometryczna zbudowana jest ze specjalnych, 3-metrowych rur inklinometrycznych, wyprodukowanych z odpornego na grunt, beton czy wody gruntowe tworzywa. Specjalne rynienki znajdujące się w rurze inklinometrycznej prowadzą sondę inklinometryczną, która dokonuje pomiarów terenu.

Kiedy wykonuje się pomiary inklinometrycznej

Dokładne pomiary gruntów, czyli pomiary inklinometryczne wykonywane są w trakcie prac budowlanych, lub na potrzeby oceny gruntu pod budynkami już istniejącymi. Na potrzeby geotechniki wykonywane są pomiary inklinometryczne na terenach zagrażających takich jak osuwiska. Pomiary inklinometryczne wykonuje się w celu oceny gruntu, pozwalają one na bezpieczne wykonywanie prac budowlanych, a także na wczesne wykrywanie zagrożeń, związanych z niebezpiecznym odkształcaniem się terenu.